ICC Hà Nội

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT SỮA BÒ – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .Yugengaisha Adachi Bokujo

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG HÀN & MẠ ĐIỆN – NHẬT BẢN – 23 THÁNG 03 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .Kinsankougyou

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG MAY – NHẬT BẢN – 10 THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Kabushikigaisha

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT SỮA BÒ – NHẬT BẢN – THÁNG 03 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Misawa Bokujo Kabushikigaisha

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG MAY – NHẬT BẢN – 16 THÁNG 03 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Yamagata Apparel