Công tác đào tạo


    

Đội ngũ giáo viên ICC Hà Nội
 

 

 
Đào tạo ngoại ngữ

 


 
Bổ túc tay nghề cho người lao động

 


 
Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động

 


 
Rèn luyện thể chất

 


 
Hoạt động ngoại khóa của học viên