BAN LÃNH ĐẠO


    

 

 

 

Ông Phạm Hoài Minh

Chủ tịch HĐQT | Tổng giám đốc

 

 

Ông Nguyễn Duy Ngọc
Phó Tổng giám đốc
Ông Vi Hoàng Anh
Phó Tổng giám đốc
Ông Đào Minh Trường
Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Việt Thắng
GĐ Trung tâm Nhật Bản