ICC Hà Nội

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BƠ SỮA – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại ASIA AGRI

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG MAY – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Yokohama Kokusai Aperu

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG TRANG TRẠI BÒ SỮA – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại Trang trại Suzuki

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT SỮA BÒ – NHẬT BẢN – THÁNG 04 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .Yugengaisha Adachi Bokujo

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐƠN HÀNG HÀN & MẠ ĐIỆN – NHẬT BẢN – 23 THÁNG 03 NĂM 2016

Công ty CP Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội  bắt đầu chương trình tuyển sinh theo đơn hàng làm việc tại .Kinsankougyou